هزاره سوم مرکز تبلیغات خلاقانه

بخش خدمات

تعدادی از خدمات ما

طراحی و برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی

تبلیغات پراکنده ، بدون برنامه و چشم اندازهای استراتژیک به نتیجة مطلوب نمی رسد.در این واحد با در نظرگرفتن اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایدة اصلی تبلیغاتی،کمپین یکپارچه ارائه می شود و نیز با بررسی قابلیت های رسانه های مختلف بر حسب نیاز مشتری،برنامه ای تبلیغاتی مدون می شود. کمپینی خلاقانه و به سبک هزاره سوم

طرح ویژه

طرح ویزه ما برای تبلیغ بهتر

بخش تماس

با وارد کردن اطلاعات این بخش ما با شما تماس میگیریم

تلفن
ایمیل